Garantii

Garantii katab antud garantii aja jooksul ilmnevad materjali- ja valmistusvead. Garantii korvab kasutusel oleva aku, mis on ettenähtud antud autole kataloogi kohaselt. Garantii ei kata noormalset kulumist, hoolimatust või mittesihipärasest kasutamisest või aku avamisest tekkinud kahjusid, samuti ala- ning ülelaadimisest tingitud rikkeid.
Garantii menetluse teostamiseks tuleb aku viia 
ametliku esindusse

Garantiihüvitus seisneb aku väljavahetamises samasuguse uue vastu, kusjuures garantiiaja kehtivusaeg jääb samaks (arvestatakse esimise aku ostukuupäevast).

Akudele kehtib garantiiaeg järgnevalt:

Garantii korras ei hüvitata akusid, mida kasutaja on mehhaaniliselt vigastanud, mis on kahjustanud auto elektrisüsteemi rikkest tingituna või vale kasutamise tagajärjel. Garantii hakkab kehtima ostu kuupäevast alates. Garantii kehtib akule ja ei korva aku rikkest tulenevaid muid kulusid. Garantii aluseks on nõuete kohaselt täidetud garantiitalong ja ostutšekk või arve.

Kasuta jäle